Sedutan daripada : Beberapa Pelajaran Dalam ‘Amal Islami
Sayyid Hawwa

Prinsip asal di dalam Islam menuntut supaya orang orang Islam berada di dalam satu jamã’ah sahaja di dunia ini, lebih-lebih lagilah di dalam sesebuah negara yang semestinya hanya satu jama’ah sahaja yang ujud. Al Ustãdh Hassan Al-Bannã rahimahuLlah telah pun meletakkan Rukun Kefahaman di dalam Usul ‘Isyirin sebagai titik pertemuan yang dengannya dapat disatukan seluruh orang-orang Islam khususnya dari segi kefahaman terhadap Islam itu sendiri. Untuk itu Ikhwãn diminta supaya melahirkan suatu sighah (bentuk) penyusunan yang sesuai dan yang boleh sampai kepada penglahiran suatu saff (front) yang bersatu di dalam sesebuah negara atau ke arah penyusunan yang satu di dalam sesebuah negara, dan seterusnya ke arah pembentukan Harakah Islamiyyah yang tunggal di dunia ini.

Bermula dan kejatuhan Khulafah Islamiyyah sehinggalah ke sa’at ini, mereka yang beriman dengan Islam belum lagi mampu membentuk suatu jamã’ah dengan qiyadah (pimpinan) yang satu di dalam sesebuah negara, lebih-lebih lagilah untuk melahirkan suatu jamã’ah yang’bersatu untuk semua negara. Oleh itu kita dapati di dalam sesebuah negara timbul kelompok-kelompok yang berdasarkan kepada tasawwuf, kelompok-kelompok yang berdasarkan kepada ‘ilmiyyah dan kelompok-kelompok yang berdasarkan kepada kebajikan masyarak serta kumpulan-kumpujan yang berdasarkan kepada kebajikan masyarakat serta kumpulan kumpulan yang berdasarkan kepada asas-asas fikiran atau politik tertentu. Dan saudara akan dapati individu-individu yang banyak ini terbawa-bawa dengan arus dan hanyut tanpa mempunyai hubungan langsung dengan mana-mana penyusunan.

Sesungguhnya saudara tidak akan mendapati golongan orang-orang Islam yang bersatu di dalam kumpulan yang satu yang mempunyai matlamat yang satu, penyusunan yang satu dan fikiran yang satu. Malah saudara akan mendapati mereka berpuak-puak dan berpecah-belah. Apakah punca kesemuanya ini?

Suatu pengamatan yang teliti kepada Al-Qur’anul-Karim dan Sunnah Al-Rasül yang suci akan menyingkapkan beberapa sebab musabab akan kenapa berlakunya yang demikian itu. Begitu juga suatu pengamatan yang tenang terhadap waqi’ dan realiti akan membukakan kepada kita sebilangan sebab-sebab mengapa terjadinya yang demikian itu. Di bawah ini disebutkan sebilangan darinya dengan ringkas supaya dapat kita memperhatikannya:

1. Al-Qur’ãnul-Karim menyebut bahawa diantara sebab sebab bagiperpecahan di kalangan Bani Israel adalah kerana melupakan sebahagian daripada wahyu yang diturunkan kepada mereka. Firman Allah Subbanahu Wata’ala:

“Tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian…”
(Sürah Al-Mã’idah: Ayat 14)

Oleh itu dewasa ini, bila mana orang-orang Islam atau sebahagian daripada mereka melupakan Islam atau sebahagian daripadaNya, ataupun lupa untuk melaksanakan satu ayat sahaja daripada Al Qur’an itu, atau lupa untuk berusaha ke arah melaksanakannya walaupun perlaksanannya buat masa ini merupakan suatu perkara yang sukar, maka hasil dan kealpaan ini mengakibatkan perseteruan dan kebencian merebak di kalangan sesama mereka.

Bagi mereka-mereka yang memerhatikan waqi’ (realiti) orang-orang Islam di hari ini mereka akan mendapati bahawa sebahagian daripada orang-orang Islam itu telah lupa bahawa mereka telah ditaklifkan oleh AllAh Subbanahu Wata’Ala untuk memerintah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subbanahu Wata’Ala semata-mata. Sebahagian yang lain pula lupa bahawa mereka telah diperintahkan untuk bantu membantu di antara satu sama lain ke arah kebajikan. Begitu juga sebahagian yang lain telah lupa aspek-aspek ‘ibadat, moral dan budi pekerti. Malahan bagi seluruh Ummat Islam, tanggapan mereka terhadap Islam itu tidak lagi sempurna.

Sesungguhnya kealpaan kita akan hakikat yang sebagai orang Islam kita tidak seharusnya wala’ dan ta’at kepada yang lain daripada Islam dan penganut-penganutnya sahaja sudah cukup untuk membawa kepada perpecahan. Persoalan ini ketara sekali. Demikian juga kealpaan orang-orang Islam bahawa mereka berkewajipan untuk menegakkan hukum-hukum Islam supaya dengan itu akan terlaksanalah Islam dan Jihad; dan kealpaan ini juga sudah cukup untuk membawa kepada perpecahan. Inilah yang sedang berláku di hadapan mata-kepala kita sekarang ini.

Saudara boleh sebutkan berbagai-bagai sudut lain di dalam Islam yang telah dilupai oleh orang-orang Islam. Inilah sebab utama dan sebilangan sebab-sebab perpecahan di kalangan orang-orang Islam.

2. Al Qur’ãnul-Karim juga telah menyebut satu lagi sebab sebab perpecahan di kalangan Bani Israel; iaitulah hasad dengki. Firman AIIah Subbãnahu Wata’ãla:

“Dan mereka (ahli Kitãb) tidak berpécah-belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian di antara mereka.”
(Al-Syurä: Ayat 14)

RasüluLläh SallaLahu ‘alaihi Wasallam telah mentafsirkan ayat ini dengan sabadaNya:

“Telah meresap di kalangan kamu penyakit ummah yang terdahulu daripada kamu, iaitulah hasad dan kebencian yang merupakan pemotong. Aku tidak berkata ianya pemotong rumput, tetapi ianya pemotong yang memotong ugama.”

Maka hasad dengki; tidak mungkin dapat bertemu sesamanya di antara manusia.

3. Al Qur’anul-Karim juga menyebut beberapa sebab persefahaman yang sebenarnya di antara jiwa-jiwa manusia; iaitulah Rahmat Allah Subhanahu Wata’äla. Al-Qur’an juga telah menyebut sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman demi untuk mendapatkan Rahmat Allah, yang mana selepas itu akan berlakulah persefahaman hati (jiwa). Firman Allah Subhãnahu Wata’aIa:

“Tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah mencipta mereka.”
(Sürah Hüd: Ayat 118-119)

Dan Firman Allah untuk memperingatkan lagi sifat sifat mereka yang layak mendapat RahmatNya:

“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’rüf, mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Sürah At-Täubah: Ayat 71)

“dan yang mempersatukan hati-hati mereka (orang orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, nescaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.”
(Sürah Al-Anfal: Ayat 63)

Sebenarnya perpecahan di kalangan orang-orang Islam adalah suatu penyakit yang tidak akan sembuh kalau hanya dengan laungan sahaja, bahkan tidak dapat tidak mestilah diubat dan dibenteraskan dari puncanya. Kita mestilah mengubati penyakit orang-orang Islam ini yang merupakan kesan dari penyakit yang disebutkan dahulu. Kita juga tidak lupa untuk menyebutkan di sini sebab musabbab yang membawa kepada pemisahan orang-orang Islam dan tubuh Ummah yang asal; iaitu mereka mengikuti jalan-jalan yang selain dan jalan Allah FirmanNya:

“Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya.”
(Surah Al An’ãm: Ayat 153)

Bila berlaku yang sedemikian rupa, maka tiada lagi pertemuan yang dapat dicantumkan. Inilah waqi’ yang ada di dalam dunia Islam kini. Sebenarnya dunia Islam sebagai satu yang menyeluruh telah mengambil jalan-jalan yang banyak. Di dalam satu negeri sahaja terdapat berpuluh-puluh jalan syaitan yang bersimpang siur, kesemuanya terpisah dari jalan Allah. Oleh itu, kita mesti menggerakkan satu gerakan da’wah yang menyeluruh ke arah jalan Allah sekiranya kita menginginkan suatu penyatuan yang hakiki.
.
Penggaraban persoalan ini, iaitu persoalan penyatuan orang-orang Islam adalah penggaraban persoalan yang paling pokok. Kita menyeru seluruh orang-orang Islam di merata pelusuk ‘alam ini, di setiap negeri di mana sahaja agar membentuk satu jamaa’ah yang terikat dengan akhlaq dan pengetahuan HizbuLlah serta berusaha untuk bertemu di dalam suatu sistem yang sesuai dan yang mempunyai perencanaan yang sihat ini adalah satu kewajipan semasa, waLlãhu ‘alam.

Kita ingin memperingatkan di sini tentang beberapa perkara yang mempunyai hubungan rapat dengan tajuk ini: Penerusan seorang individu Muslim dengan sikap hanyut tanpa mengikatkan dirinya dengan sebarang kumpulan kumpulan Islam melalui suatu ikatan persaudaraan yang khusus adalah suatu sikap (kedudukan) yang tidak betul; kerana natijah darinya tidak dapat diteruskan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Juga hendaklah diingati bahawa:

“Pertolongan Allah adalah bersama jamã’ah. Dan barangsiapa yang ganjil, maka ganjillah ia di dalam api neraka. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang memencilkan diri.”

“Syaitan dekat dengan orang yang bersendirian dan jauh dari yang berdua.”

“Dan pasti mendapat kecintaanKu bagi mereka yang berkasih keranaKu dan bagi mereka yang saling Ziarah keranaKu dan ,bagi mereka yang saling berbelanja keranaKu.”

Persaudaraan khusus tidak bererti melupakan persaudaraan umum, dan wala’ khusus tidak bererti melupakan wala’ umum. Allah Azzawajalla telah menjadikan kesemua orang-orang Islam bersaudara-mara dan menjadikan mereka bantu-membantu di antara satu sama lain. Firman Allah Subhãnahu Wata’älã:

“Sesungguhnya orang-orang Mu ‘min itu bersaudara.”
(Sürah Al Hujurat: Ayat 10)

“Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain.”
(Sürah Al-Tãubah: Ayat 71)

Maka tidak dapat tidak, tolong-menolong pasti berlaku di antara orang-orang Islam. Tolong-menolong ini bermula dengan mempertahankan maruah, iaitu dengan tidak membenarkan orang kafir, munãfiq atau pun fasiq menyerang saudara-saudara kita yang beriman. Pertahanan ini akan sampai kemuncaknya bila mana orang-orang Mu’min saling mempertahankan maruah mereka. Firmãn Allah Subhãnahu Wata’ãla:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam
barisan yang teratur seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.”

(Sürah Al-Saff: Ayat 4)

Kesempurnaan persaudaraan dan tolong-menolong di antara sesama orang Islãm akan tercapai bila mana orang orang Islam dapat bertindak sebagai suatu jasad yang satu. Inilah yang pernah digambarkan oleh RasüluLlãh SaLlaLlãhu ‘alaihi Wasallam di dalam satu dari hadithnya. Kesempurnaan ini tidak mungkin akan berlaku kecualilah setelah orang orang Islam mempunyai kepala yang satu serta telah lahir ta’wun (kerjasama) di antara mereka, di samping suatu gerak-kerja yang sempurna lagi tersusun ke arah matlamat yang dituju.

Tidak ada hijab yang lebih tebal di antara sesama orang Islam daripada hijab tiadanya persefahaman sesama sendiri serta tuduh-menuduh di antara satu sama lain dari jauh. Oleh itu, maka sewajibnya dibukakan pintu dialog agar saling berbicara di antara semua pendukung-pendudung Islam di mana setiap orang dapat mengemukakan pandangan masing masing bagi menentukan di mana titik pertemuan dan perselisihan di antara mereka.

Seandainya suatu pihak mempunyai dalil-dalil dan alasan yang cukup, maka saudaranya di pihak yang lain patut tunduk dan menerimanya. Kita bertemu di atas usul-usul yang sama-sama kita persetujui, dan berma’afan sésama sendiri di atas usul-usul yang kita berselisihan, berdasarkan kepada perselisihan pendapat di antara imãm-imãm Mujtahidin. Dan untuk sampai keperingkat ini, mestilah terlebih dahulu telah lahir anggota anggota yang mencapai tahap kesempurnaan akhlãq dan pengetahuan sebagaimana yang dituntut oleh HizbuLlah. Dengan ini sahajalah akan ujudnya suatu kuasa yang mampu menyatu-padukan hati-hati Ummah, dan golongan inilah yang bertanggung-jawab sepenuhnya untuk membimbing Ummah ke arah mempertingkatkan sistem ‘ilmu, tarbiyyah dan penyusunan untuk semua golongan Is1ãm.

Inilah langkah langkah awal dalam penyatupaduan Ummah Islamiyyah di dalam sesebuah negara dan di seluruh dunia ini. Golongan ini juga bertanggung-jawab memberi faham kepada orang orang Islam untuk bergerak di dalam rangka kerja untuk mencapai kesempurnaan yang kemudiannya disusuli dengan satu gerakan bersama untuk mencapai matlamat-matlamat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam.

Sesungguhnya pengasingan mestilah dilakukan di antara orang-orang Islam dan bukan Islam, bukannya di antara sesama Islam. Sekiranya berlaku pengasingan (pemisahan) di antara sesama Islam lantaran perselisihan pendapat di dalam perkara-perkara furu’iyyah, maka inilah di antara penyelewengan-penyelewengan yang keterlaluan.

Sebenarnya tidak pernah berlaku persamaan pendapat di antara orang-orang Islam dari dua golongan ‘ulamã’ di dalam semua masalah. Malahan di dalam mazhab dan aliran yang satu pun ianya tidak mungkin berlaku. Sekirañya kita membiarkan masalah furu’iyyah menjadi faktor perselisihan, maka kita tidak akan mendapati dua orang Islam yang boleh bersahabat dan bersaudara.

Tambahan pula di sana memang ada suatu golongan manusia yang sentiasa bersiap sedia untuk memarakkan api peperangan di antara sesama Islam dengan mengambil masalah furu’iyyah sebagai punca perkelahian sesama sendiri. Aliran yang seumpama ini sudah cukup untuk menyeret dan menghancurkan ummat Islam di medan pertempuran sesama sendiri, seperti mana yang sedang berlaku di hari ini.

Walaupun ada di antara kita yang bersungguh-sungguh di dalam perkara ini, janganlah kita lupa bahawa di sana ada orang-orang kafir yang sentiasa ingin memerintah kita dengan sistem kufurnya. Inilah satu penyelewengan yang dahsyat bagi fahaman Islam yang sempurna .

Seandainya Dãulah Islamiyyah telah pun tertegak, dan Islam di ketika itu mulia dan gagah, di kala itu bolehlah orang-orang Islam memperkata dan memperdebatkan masalah-masalah furu’iyyah ini bahkan kalau hendak berpisah pun tidaklah menjadi suatu persoalan sangat.

Walaubagaimana pun,perkara yang seumpama ini tidak seharusnya berlaku. Orang-orang Islam mestilah menjadi seperti suatu tangan yang satu meski pun berlakunya kelainan aliran dan mazhab demi untuk mencegah berlakunya riddah. Kalau tidak bencanalah yang akan menimpa.

Jelas sekali dari apa yang disebutkan di atas, orang orang Islam di dalam sesuatu negeri malahan di seluruh dunia hendaklah berada di dalam satu jamã’ah sahaja. Dan semestinya terdapat suatu kesatuan yang menyeluruh yang mampu menarik orang-orang Islam ke arahnya. Ini bukanlah bererti kita hendak membelakangkan kebenaran dan mengenepikan kesempurnaan, malahan kita kesemuanya hendaklah meningkat ke arah kebenaran serta bergerak ke arah kesempurnaan.

Sebagai langkah permulaan untuk semuanya ini, maka sistem pelajaran dan pendidikan tarbiyyah yang sempurna mestilah diadakan. Ianya memainkan peranan yang amat penting; agar semua perkara didasarkan kepadanya, dan ia juga menjadi pengikat janji yang dapat digunakan sebagai kayu ukuran.

Sesungguhnya penerimaan seorang individu Muslim biasa, suatu kumpulan Islãm, atau satu jama’ah Islam terhadap sistem pengetahuannya yang tertentu, tarbiyyah Islamiyyah yang tertentu dan pengikat janji yang anjal (flexible) tadi adalah merupakan pendahuluan (muqaddimah) yang biasa ke arah pembentukan suatu jama’ah yang tunggal di dalam suatu negeri dan di ‘alam ini.

Sesungguhnya Al-Ustadh Hassan Al-Banna rahimahuLlah bercita-cita supaya gerakan Ikhwanul Muslimin dan da’wahnya menjadi titik pertemuan di antara seluruh Ummat Islam dan merupakan suatu lengkaran yang mana kesemua orang-orang Islam dapat turut serta di dalamnya. Oleh itu beliau telah meletakkan garis-garis asas di dalam bentuk kaedah dan ‘amali sehingga kalau ada orang memandang kepadanya, mereka tidak akan berjumpa dengan suatu bentuk yang lebih sempurna daripada ini yang dapat mempertemukan kembali orang-orang Islam. Oleh yang demikian, Uztãdh Al-Bannä meminta kita mencurahkan kasih sayang kepada golongan-golongan yang lain kerana inilah senya jalan untuk menghindarkan perpecahan dan jalan ke arah penyatuan saff.

Sehingga kini Ikhwan Muslimin sahajalah satu-satunya badan yang dengan dasarnya dapat dipertemukan semua kumpulan-kumpulan Islam di dunia ini. Tariqat sufiyyah atau mazhab-mazhab serta pendukung masalah furuffyyah tidak mampu untuk dijadikan sebagai tapak penyatuan orang orang Islam. Tambahan pula, di dalam Ikhwãn itu sendiri, unsur-unsur gerakannya membolehkan mereka meningkat dan mencapai kesempurnaan.

Di dalam menunaikan tugas da’wah di negeri-negeri masing-masing, anggota-anggota Ikhwãn tidaklah sentiasa sama dengan garis-garis yang dikehendaki oleh Al-Ustadh Hassan Al-Bannä. Oleh itu, orang mengenali Ikhwän melalui individu-individu Ikhwän yang mereka lihat; natijahnya, mereka berlainan pendapat tentang Ikhwän. Dengan itu lantaran adanya beberapa faktor samada dari dalam atau luar Ikhwãn, penyatuan kaum Muslimin tidak terlaksana sehinggalah ke saat ayat-ayat ini dituliskan. Maka seluruh anggota Ikhwãn hendaklah menjalani suatu operasi di dalam usaha membentuk kembali diri-diri mereka sehingga terlaksananya tuntutan HizbuLlãh di kalangan mereka di dalam ertikata yang sebenarnya.

Ingatlah, orang-orang Islam yang paling banyak menepati tuntutan HizbuLläh, merekalah orang-orang yang paling mampu untuk menda’wahkan orang lain ke arahnya. Insya’ Allah, Ikhwãn Muslimin masih tetap di jalan ini. Ikhwan tidak berhasrat untuk menarik seseorang dari golongan yang disertainya atau dari syeikh (tariqat) yang selama ini ia mengambil menafa’at daripadanya. Di dalam hal ini, Uztadh Al-Bannã menegaskan sesiapa sahaja yang menginginkan suatu tarbiyyah khusus, maka dia dengan pilihannya. Tetapi adalah menjadi hasrat Ikhwãn untuk mengemukakan sesuatu yang sempuma bagi seluruh Ummat Islam. Oleh itu setiap individu di dalam mana-mana kumpulan hendaklah bekerja ke arah kesempurnaan dan untuk suatu penyatuan yang mendapat keredhaan AIlah Subhanahu Wata’ãlã dan keredaan hati hati kaum Muslimin sehingga mereka dapat dibebaskan dari suasana yang menyelubungi mereka.

Telah menjadi suatu kebiasaan pada golongan Islam melihat apa yang ada pada mereka sebagai suatu yang lengkap, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kesemua indivudu individu Muslim yang ‘amil (bekerja) dan kumpulan-kumpulan Islam adalah bekerja untuk mempertahankan pintu-pintu Islam. Tetapi tiada seorang pun dari mereka atau suatu kumpulan pun yang mampu mengawal dan mempertahankan semua pintu.

Seorang faqih Muslim mempertahankan satu pintu, seorang mujãhid Muslim mempertahankan suatu pintu yang lain. Adalah tidak wajar untuk kita meminta seseorang untuk meninggalkan pintu jagaannya, malah kita sepatutnya memintanya kekal di tempat penjagaannya, dan melakukan ihsãn.

Apabila setiap pintu mempunyai tokoh penjaganya yang kamil, yang yakin bahawa ianya dari golongan HizbuLlãh serta melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain, maka terarahlah orang Islam keseluruhannya secara spontan kepada suatu arus yang satu.

Telah menjadi kebiasaan kepada sebilangan orang-orang Islam di mana mereka menyangka bila mana mereka berkumpul sepuluh orang, merekalah suatu jamã’ah Islamiyyah dan merasakan bahawa penyelesaian musykilah-musykilah orang Islam di hari ini adalah di tangan mereka. Kita boleh mendapati di dalam satu negeri sahaja sepuluh kumpulan yang kesemuanya tidak mempunyai ikatan di antara satu sama lain, serta tiada satupun yang mampu untuk mempersatukan kesemuanya. tiada satu kumpulan pun dewasa ini dan di masa hadapan yang mampu mengerjakan segala yang diperlukan oleh orang-orang Islam seorang dirinya, kerana permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Islam di sesebuah negeri tidak mungkin dapat diselesaikan kecuali dengan penglibatan semua yang terlibat.

Tanpa penyatuan ini, Ummat Islam tidak akan bertambah sesuatu kecuali kelemahan. Sesungguhnya usaha-usaha untuk membawa semua orang-orang Islam supaya berakhlaq dengan akhlaq HizbuLlah adalah suatu perkara yang perlu dan merupakan suatu permulaan yang sihat. Tetapi kejayaan yang hakiki tidak akan tercapai kecuali setelah dapat disertai oleh seluruh HizbuLlah di dalam suatu tanzim yang tunggal dalam rangka menyatupadukan semua orang-orang Islam di dalam sesebuah negeri dan di seluruh dunia. Semasa dalam perjalanan ke arah usaha ini, perlulah dihidupkan ruh keikhlasan dan kecintaan dalam mencari suatu corak penyusunan yang sesuai.

Inilah di antara kewajipan yang paling utama bagi orang-orang Islam. Sesungguhnya di atas bahu Ikhwän Musliminlah terletaknya kewajipan untuk menghidupkan kesedaran, kefahaman dan sifat tidak mementingkan diri sendiri. Untuk menghidupkan api yang pertama memerlukan kepada oksigen dan hidrogen. Demikian juga untuk menggerakkan Ikhwanul Muslimin di jalan yang sempurna ini, perlulah sentiasa mencari jalan-jalan yang boleh mempersatukan kumpulan-kumpulan Islam supaya bangun untuk suatu gerakan sedunia.

[Kami petik: “Berbilang2 jemaah itu harus. Yang haram adalah taasub”
Kami tambah: “Keharusan itu tidak wajar didahulukan ke atas perkara wajib, Keharusan juga tidak wajar didahulukan keatas usaha2 menghindari perkara haram”]

Advertisements